Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął rekrutację na Studia Podyplomowe
„Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych”, które będą realizowane
roku akademickim 2019/2020.

Udział w studiach jest bezpłatny.

Studia realizowane są w ramach projektu partnerskiego (nr POWR.02.17.00-00-0021/18-02) z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości konkursie pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 70. uczestników projektu (sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz asesorzy sądowi z wydziałów cywilnych i gospodarczych) przez nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zintegrowane z wiedzą pozaprawną, która jest przydatna do rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych.

Informacja o zasadach rekrutacji: http://pcig.usz.edu.pl/rekrutacja/

 

www.dreamsart.pl

Udział w studiach jest bezpłatny.